Home Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Heemkundevereniging Geleen Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Fotoboek Contactinfo
De vereniging kent de volgende werkgroepen: de werkgroep geschiedenis de werkgroep archeologie de werkgroep volkskunde en dialect de werkgroep fotodokumentatie de werkgroep lezingen en excursies de werkgroep evenementen de werkgroep beheer de werkgroep genealogie Werkgroep geschiedenis Doel van deze werkgroep is het vastleggen en documenteren van de Geleense geschiedenis en cultuur in de meest brede zin van het woord en waar mogelijk het plaatsen van deze geschiedenis in regionaal, nationaal en internationaal verband. Binnen deze werkgroep kan men individueel actief zijn, maar ook in groepsverband aan een bepaald project werken. De werkgroep publiceert regelmatig artikelen in het tijdschrift van de Heemkundevereniging Geleen. Wie iets uitgezocht wil hebben met betrekking tot het Geleense verleden, kan zich voor assistentie tot de werkgroep geschiedenis wenden. (voorzitter is Luck Brouns) Werkgroep archeologie De activiteiten van deze werkgroep bestaan voornamelijk uit het voorbereiden, uitvoeren, opmeten en in kaart brengen van archeologische opgravingen, om aldus aanvullende gegevens te verkrijgen over de geschiedenis. Aan de hand van vondsten wordt getracht na te gaan waar, maar vooral hoe de mensen vroeger hebben geleefd, wat ze aten, waaruit ze dronken. De vondsten worden schoongemaakt, gedetermineerd en geregistreerd, waarna ze in een tentoonstellingsruimte te zien zijn. Scholen kunnen in hun lessen gebruik maken van het materiaal. Als u ergens scherven of bodemverkleuringen vindt zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit meldt (door u gevonden voorwerpen kunnen door ons gedetermineerd worden, zonder dat u bang hoeft te zijn de voorwerpen af te moeten geven). Helaas is deze werkgroep "slapend" d.w.z. er zijn geen leden in deze werkgroep. Heeft U interesse in archeologie en wilt U meer weten, vraag het aan een van de bestuursleden. (voorzitter vacant) Werkgroep volkskunde en dialect Doel van deze werkgroep is het behoud en het meer bekendheid geven aan de Geleense volkskunde en het Geleense dialect. De leden komen maandelijks bij elkaar en praten over dialectische woorden en gezegden. Ook wordt er iedere vergadering tijd ingeruimd voor het bespreken van oude gebruiken. Regelmatig publiceert de werkgroep haar gegevens in het tijdschrift van de heemkundevereniging. Iedereen kan een beroep doen op de werkgroep om iets in het dialect te vertalen of te corrigeren. Werkgroep fotodocumentatie Deze werkgroep heeft tot doel het vastleggen van de geschiedenis van de gemeente Geleen in foto's, film, video en dergelijke. De leden verzamelen uit het verleden. Het fotoarchief wordt gedocumenteerd en beschreven. Ook bij het identificeren van oud fotomateriaal kan de werkgroep assisteren. Verder beschikt men over eigen scan-apparatuur. Wilt u foto's laten zien en toch het orgineel behouden, laat dan de foto's door iemand van de werkgroep scannen en U krijgt direct het orgineel weer mee terug. (voorzitter Pierre Vossen) Werkgroep lezingen en excursies Heemkunde gaat pas echt leven als plaatsen worden bezocht die veelal in historisch verband staan met Geleen. Zo hebben we al diverse excursies gehad bv. Het Drossaertshuis, de Biesenhof. Verder organiseert de werkgroep gedurend het jaar een aantal (powerpoint-)lezingen over uiteenlopende heemkundige onderwerpen. (voorzitter Peter Willems) Werkgroep evenementen De heemkundevereniging zorgt ervoor dat via de werkgroep evenementen enige bekendheid, tijdens activiteiten van andere verenigingen, ontstaat bij met name de Geleense gemeenschap. Gedacht moet worden aan het bemannen van stands op de meest uiteenlopende plaatsen. (coördinatoren Peter Willems en Ad Hoogenboom) Werkgroep beheer Deze werkgroep draagt zorg voor een goede inventaris van alle bezittingen van de heemkundevereniging. Verder zorgt deze werkgroep tevens voor het benodigde interne onderhoud van onze huisvesting incl. de bezittingen. (voorzitter Wil Laumen) Werkgroep genealogie Stamboomonderzoek naar Geleense families worden ondersteund met een bestand van meer dan 56.400 Geleners vanaf het jaar 1600, waarin recentere bidprentes zijn geïntegreerd.  Voor stamboomliefhebbers is er gratis voor leden en niet-leden een “genealogisch spreekuur” elke eerste dinsdag van de maand van 19 tot 20 uur in het heemhuis aan de Jupiterstraat 35a te Geleen. De aanwezige leden zullen u wellicht op gang kunnen helpen,  verwijzen, of informaties ter beschikking kunnen stellen. Vanaf dinsdag 5 april (20.00 uur) verzorgt René Steeman een praktijkcursus van het genealogieprogramma Aldfaer. Voor leden is deelname gratis. Wel graag even aanmelden.  
Werkgroepen